CLICK ĐỂ VÀO DIỄN ĐÀN

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Lương Thế Vinh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Thông báo >

Công văn 9867/VPCP-KGVX năm 2013 thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9867/VPCP-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo, trình Chính phủ xem xét, quyết định trong quý I năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 


Nhắn tin cho tác giả
Đỗ Thanh Dương @ 16:02 05/12/2013
Số lượt xem: 370
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Liên kết các trang của Sở GD và Phòng GD

500 thành ngữ tiếng Anh

CẢNH ĐẸP VIỆT NAM

Trắc nghiệm nghề nghiệp

Những nhân vật nổi tiếng thế giới

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

Thư giãn ngày hè

Thư giãn ngày hè - Phần hướng dẫn

Trò chơi ô chữ