CLICK ĐỂ VÀO DIỄN ĐÀN

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Lương Thế Vinh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Thông báo >

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2012-2013

UBND QUẬN NINH KIỀU          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 451/KH-PGDĐT                                  Ninh Kiều, ngày  04  tháng  6  năm 2012

 

KẾHOẠCH

TUYỂN SINH BẬC HỌC MẦM NON, LỚP 1 , LỚP 6

NĂM HỌC 2012-2013

 

           - Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Quyết định số 24/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

           - Căn cứ công văn số 363/KH-SGDĐT ngày 15/3/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ Kế hoạch về việc tuyển sinh vào lớp 1 Tiểu học, lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2012–2013; công văn số 674/SGDĐT-GDTrH ngày 08/5/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ V/v chuẩn bị các kỳ thi tốt nghiệp THCS và THPT năm học 2011-2012 hệ song ngữ Việt – Pháp và tuyển sinh lớp 1, lớp 6 chương trình song ngữ Việt – Pháp năm học 2012-2013;

          - Căn cứ Nghị quyết của Quận ủy và UBND Quận Ninh Kiều về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục các bậc học, cấp học trên địa bàn Quận Ninh Kiều;

          - Căn cứ tình hình thực tế về trường, lớp, học sinh; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non-Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2012–2013 như sau:

 

A- CHỦ TRƯƠNG TUYỂN SINH:

1/Ngoài tuyển sinh lớp 1 Tiểu học, lớp 6 THCS; cố gắng tuyển tối đa trẻ 5 tuổi theo tinh thần Quyết định số 248/QĐ-BGDĐT ngày 12/01/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010–2015;

          2/ Tuyển sinh lớp 1 Tiểu học phải đạt 100% trẻ trong độ tuổi đến trường (theotinh thần công văn số 1483/SGD&ĐT-GDTH ngày 26/09/2006 về việc duy trì và nâng cao chất lượng PCGD tiểu học đúng độ tuổi), tuyệt đối không thu nhận những học sinh thiếu tuổi vào lớp 1;

3/ Các trường THCS phải tận dụng mọi khả năng về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên …để thu nhận tất cả học sinh lớp 5, có đủ điều kiện trong độ tuổi qui định và đã hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 THCS;

          4/ Những nơi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và tỷ lệ giáo viên theo qui định tại Thông tư số 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 cần tích cực phát triển, mở rộng mô hình dạy học 2 buổi/ngày hoặc bán trú theo nguyên tắc tự nguyện;

           5/ Các cơ sở giáo dục chú ý giúp đỡ học sinh diện ưu tiên: người dân tộc, gia đình chính sách, bộ đội, cán bộ, viên chức, công chức, học sinh khuyết tật… trong địa bàn, nếu còn chỉ tiêu mới nhận học sinh ngoài địa bàn. Đối với học sinh có hộ khẩu thường trú ở quận Bình Thủy nằm ở khu vực sát với phường An Hòa, trường TH Võ Trường Toản và THCS An Hòa 2 có thể xét tuyển thêm trong điều kiện cho phép.

B- CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: (đính kèm chỉ tiêu tuyển sinh từng cấp học)

         C- TUYỂN SINH ĐỐI VỚI TỪNG BẬC HỌC-CẤP HỌC:

               I- MẦM NON, MẪU GIÁO :

         1/ Phương thức, địa bàn và qui trình tuyển sinh:

   - Các trường mầm non–mẫu giáo căn cứ Điều lệ trường Mầm non và điều kiện về CSVC, phòng học … để lập kế hoạch tuyển sinh trẻ trong khu vực. Trong đó cần ưu  tiên mở lớp Mẫu giáo 5 tuổi nhằm thu hút 100% số trẻ 5 tuổitheo địa bàn trường phụ trách ra lớptheo chỉ tiêu phân bổ. Đối với các lớp đầu ở nhà trẻ và lớp lá ở trường mẫu giáo thu nhậntheo qui định của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT về số trẻ tối đa ở mỗi nhóm lớp.

   - Riêng trường Mầm non Tây Đô và Mầm non Thực hành xét tuyển trẻ có cha, mẹ là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có hộ khẩu thường trú trong quậnNinhKiều.

             - Đối với đối tượng trẻ Mầm non có nhu cầu học bán trú: Việc xét duyệt dựa vào chế độ xét ưu tiêntheothứ tự như sau :

                + Trẻ là con liệt sĩ, con thương binh, dân tộc ít người, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang…

                + Trẻ có cha và mẹ là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

                + Trẻ có mẹ là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

              (Danh sách học sinh bán trú phải xếptheothứ tự ưu tiên và được Phòng GD&ĐT quậnNinhKiềuduyệt)

           Lưu ý Việc tuyển sinh vào các lớp bán trú Mầm non–Mẫu giáo, nhà trẻ phảitheo qui trình chuyển dần từ lớp dưới lên, chủ yếu chỉ tuyển vào nhóm, lớp đầu cấp và chỉ xét cho các đối tượngtheo thứ tự ưu tiên đã qui định. Không thu nhận trước học sinh mới trong hè gây ngộ nhận cho phụ huynh học sinh, tạo dư luận không tốt trong công tác tuyển sinh.

          2/ Hồ sơ dự tuyển:

              - Đơn xin dự tuyển (theomẫu thống nhất do Sở GD&ĐT phát hành)

              - Bản sao khai sinh và bản sao hộ khẩu hợp lệ (thị thực không quá 6 tháng)

              - Giấy chứng nhận, thẻ, bằng…để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích…

              - Bản sao thẻ công chức hoặc QĐ lương gần nhất của cha và mẹ có thị thực sao y

              - Giấy khám sức khoẻ tổng quát của trẻ do cơ quan Y tế cấp Quận trở lên cấp.

          3/ Thời gian tuyển sinh:

               - Từ ngày 02/07 đến 20/07/2012 các trường Mầm non–Mẫu giáo thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch, lập danh sách nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt từ ngày 25 đến 27/07/2012.

               - Niêm yết danh sách học sinh: 01/8/2012.

              Đối với các trường mầm non ngoài công lập, nghiên cứu thực hiện theo phương thức, hồ sơ, thời gian tuyển sinh như các trường công lập, trong đó lưu ý việc thu nhận trẻ theo khả năng phòng học và sự thỏa thuận tự nguyện của gia đình học sinh nhưng phải đảm bảo chỉ tiêu phân công về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, các khối lớp khác theo hướng phù hợp với Điều lệ trường Mầm non, Qui chế hoạt động trường Mầm non tư thục, tránh tuyển sinh quá tải, không đảm bảo an toàn cho trẻ.

     II- TUYỂN SINH LỚP 1 TIỂU HỌC:

          1/ Phương thức tuyển sinh:

- Tổ chức xét tuyển vào lớp 1 phổ thông ở tất cả các trường Tiểu học trên địa bàn thuộc quận Ninh Kiều, nhằm huy động 100% trẻ 6 tuổi thuộc địa bàn trường phụ trách và vận động đưa trở lại lớp các học sinh đã bỏ học hoặc trong diện tuổi mà chưa đi học. Tuyệt đối không thu nhận những học sinh thiếu tuổi vào lớp 1 (sinh từ năm 2007 trở về sau).

- Phấn đấu thực hiện qui mô số lớp và số học sinh trên lớptheoĐiều lệ trường Tiểu học (35 học sinh /lớp) và nâng cao tỷ lệ số lớp học 2 buổi /ngày cao hơn năm trước.

          - Tuyển sinh lớp 1 Tiếng Hoa: Chỉ thu nhận học sinh có cha hoặc mẹ là người Hoa (căn cứtheokhai sinh) có nhu cầu học tiếng Hoa, có hộ khẩu tại quậnNinhKiều.

          - Tuyển sinh lớp 1 tiếng Pháp: Qua việc khảo sát năng khiếu học tiếng Pháp đối với đối tượng dự tuyển ở các trường Tiểu họcNgôQuyền, Trần Quốc Toản và Mạc ĐĩnhChi.Hồ sơ, điều kiện, nội dung và lịch kiểm tra khảo sát … thực hiện theo công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

          - Đối với đối tượng học sinh tiểu học có nhu cầu học bán trú: Việc xét duyệt dựa vào chế độ xét ưu tiêntheothứ tự như sau :

             + Học sinh con liệt sĩ, con thương binh, dân tộc ít người, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang…

             + Học sinh có cha và mẹ là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

            + Học sinh có mẹ là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

           (Danh sách học sinh bán trú phải xếptheothứ tự ưu tiên và được Phòng GD&ĐT quậnNinhKiềuduyệt)

          2/ Địa bàn tuyển sinh:

               2.1 Đối với lớp 1 phổ thông:

               Do điều kiện trường lớp ở các Phường chưa đảm bảo tự thu nhận hết số trẻ em trên địa bàn nên một số trường Tiểu học sẽ đảm nhận tuyển sinhtheocác tuyến được phân công như sau:

+ Trường Tiểu học Ngô Quyền: thu nhận trẻ có hộ khẩu thường trú tại phường Tân An (trẻ tạm trú ở phường Tân An sẽ học tại trường Tiểu học An Lạc).

+ Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi: thu nhận số trẻ có hộ khẩu thường trú tại phường An Hội và khu vực 5, 6 phường An Cư (trẻ tạm trú ở phường An Hội và khu vực 5, 6 phường An Cư sẽ học tại các trường Cái Khế 1, 2, 3)

 + Trường Tiểu học Trần Quốc Toản: thu nhận số trẻ có hộ khẩu thường trú tại các khu vực 1, 2, 3, 4, 5, 8 phường Xuân Khánh (trừ khu vực 6 và 7), trẻ có hộ khẩu thường trú thuộc khu vực 4 phường An Phú.

+ Trường Tiểu học Võ Trường Toản: thu nhận trẻ có hộ khẩu thường trú tại khu vực 1, 4, 5 phường An Hòa và con của CB-CC-VC có hộ khẩu thường trú thuộc phường An Hòa.

+ Trường Tiểu học Lê Quý Đôn: thu nhận trẻ có hộ khẩu thường trú tại khu vực 1, 2, 3, 4 phường An Cư. (trẻ tạm trú ở phường An Cư sẽ học tại trường Tiểu học An Nghiệp và Tiểu học Thới Bình)

+ Trường Tiểu học An Nghiệp: thu nhận trẻ có hộ khẩu (tạm trú hoặc thường trú) tại phường An Nghiệp và số trẻ tạm trú ở phường An Cư.

+ Trường Tiểu học An Lạc: thu nhận trẻ có hộ khẩu tại phường An Lạc (tạm trú hoặc thường trú) và trẻ tạm trú ở phường Tân An. 

+ Trường Tiểu học Xuân Khánh 2: thu nhận trẻ có hộ khẩu thường trú tại khu vực 6, 7 phường Xuân Khánh và trẻ thuộc diện tạm trú phường Xuân Khánh.

+ TrườngTiểu học Nguyễn Du:thu nhận trẻ có hộ khẩu thường trú tại khu vực 2, 3 phường Hưng Lợi.

+ TrườngTiểu họcNguyễnHiền:thu nhận trẻ có hộ khẩu thường trú tại khu vực 1 phường Hưng Lợi

+ TrườngTiểu học Hưng Lợi 2:thu nhận trẻ có hộ khẩu thường trú tại khu vực 4, 5, 6  phường Hưng Lợi và trẻ thuộc diện tạm trú trong phường Hưng Lợi.

+ Trường Tiểu học Thực Hành: tuyển sinh 2 lớp (con CB-CC-VC có hộ khẩu thường trú ở quận Ninh Kiều).

+ TrườngTiểu học An Bình 1: thu nhận trẻ có hộ khẩu (thường trú hoặc tạm trú) ở các khu vực 1, 2, 3, 4, 6 phường An Bình.

+ TrườngTiểu học An Bình 3: thu nhận trẻ có hộ khẩu (thường trú hoặc tạm trú) ở các khu vực 5, 7, 8 phường An Bình.

+ TrườngTiểu họcLêLợi: thu nhận trẻ có hộ khẩu (thường trú hoặc tạm trú) ở các khu vực 5, 6 phường An Khánh.

+ Trường Tiểu học Kim Đồng:thu nhận trẻ có hộ khẩu (thường trú hoặc tạm trú) ở các khu vực 1, 2, 3, 4 phường An Khánh và trẻ là con của CB-CC-VC có hộ khẩu thường trú thuộc phường An Khánh.

+ Các trường tiểu học còn lại: tuyển sinh trẻ có hộ khẩu trong địa bàn và trẻ em thuộc diện  tạm trú ở các phường như  đã nêu trên và các phường khác.

              2.2 Đối với lớp 1 tiếng Pháp: Trường Tiểu họcNgôQuyền, Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, Tiểu học Trần Quốc Toản tổ chức tuyểntheo tinh thần công văn hướng dẫn củaSởGiáo dục và Đào tạo (Dự kiến mỗi trường tuyển sinh 2 lớp, mỗi lớp 30 HS).

              2.3 Đối với lớp 1 tiếng Hoa: Trường Tiểu họcLêQuý Đôn xét tuyểntheo đối tượng và số lượng được quy định (2 lớp, 70 HS). Ưu tiên cho trẻ có hộ khẩu thường trú tại quậnNinhKiều.

          3/ Điều kiện dự tuyển:

               - Sinh năm 2006 (6 tuổi tính đến năm vào học);

               - Phải có giấy khai sinh; hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trong địa bàn qui định (trường hợp do cha, mẹ chuyển công tác hoặc mới mua nhà trong địa bàn phải có giấy tạm trú và các giấy tờ chứng minh để đối chiếu);

               - Riêng dự tuyển váo lớp tiếng Pháp phải học qua chương trình mẫu giáo 5 tuổi.     

          4/ Hồ sơ dự tuyển:

             -  Đơn xin dự tuyển (theomẫu thống nhất do Sở GD&ĐT phát hành);

             - Bản sao khai sinh và bản sao hộ khẩu hợp lệ (thị thực không quá 6 tháng);

            - Bản sao thẻ công chức hoặc QĐ lương gần nhất của cha và mẹ có thị thực sao y;

            - Giấy chứng nhận đã học chương trình mẫu giáo 5 tuổi (do hiệu trưởng các trường mẫu giáo cấp) đối với dự tuyển vào các lớp tiếng Pháp;

            - Giấy chứng nhận, thẻ, bằng…để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích…

          5/ Thời gian tuyển sinh:

               a) Lớp 1 tiếng Pháp:

                 - Thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển: từ 07/6/2012

                 - Ngày tổ chức kiểm tra: 30/6/2012 (cho đợt 1) và 04/8/2012 (đối với đợt 2)

                 - Công bố kết quả tuyển sinh: 01/7/2012 (đối với đợt 1) và 09/8/2012 (đối với đợt 2)

               b) Lớp 1 phổ thông và tiếng Hoa:

                - Phát hành và thu hồ sơ xét tuyển từ ngày 02/7/2012 đến ngày 20/7/2012.

               - Tổ chức xét tuyển lập danh sách theo thứ tự ưu tiên (các lớp bán trú, hai buổi và một buổi) chuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt từ ngày 25/7 đến 27/7/2012.

               - Sau khi hoàn tất việc xét tuyển, các trường đồng loạt niêm yết danh sách học sinh được tuyển tại trường từ ngày 01/8/2012 và hướng dẫn học sinh lập thủ tục nhập học.

 

     III- TUYỂN SINH LỚP 6 THCS:

          1/ Phương thức và qui trình tuyển sinh:

              - Tổ chức xét tuyển vào tất cả các trường THCS trên địa bàn quậnNinhKiều. Những học sinh tuy không có hộ khẩu thường trú, nhưng có ít nhất một năm cuối cấp học tập trên địa bàn quận, có sổ tạm trú vẫn được dự xét tuyển (trường hợp do cha, mẹ chuyển công tác hoặc mới mua nhà trong địa bàn phải có giấy tạm trú và các giấy tờ chứng minh để đối chiếu). Riêng dự thi tuyển vào 3 trường THCS:  Đoàn Thị Điểm,Chu Văn An, Lương Thế Vinh do khác địa bàn phải có hộ khẩu thường trú tại quậnNinhKiều;

              - Danh sách học sinh dự tuyển được xếptheothứ tự điểm từ cao xuống thấp. Nếu có số điểm bằng nhau thì xem xét xếp loại học lực, hạnh kiểm cuối năm, diện ưu tiên được xếp trước; xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu qui định.

              - Riêng 3 trường THCS: Đoàn Thị Điểm,ChuVăn An, Lương Thế Vinh ngoài việc xét tuyển học sinh trong địa bàn, sẽ tổ chức thi tuyểntheochỉ tiêu được giao đối với số học sinh ngoài địa bàn có nguyện vọng vào trường. Điều kiện thi tuyển là những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, có hộ khẩu thường trú tại quận Ninh Kiều;

              - Kết quả thi tuyển: lấy điểm 2 môn thi Tiếng Việt, Toán lớp 5, cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có), sau đó lấy điểm từ cao xuống thấp cho tới đủ chỉ tiêu được duyệt. Những học sinh dự thi tuyển không đạt sẽ được xét tuyểntheođịa bàn cư trú như đã qui định ở mục 2 (bên dưới).

              - Trường THCS Chu Văn An tổ chức xét tuyển vào lớp tiếng Hoa đối với học sinh có cha hay mẹ là người Hoa (căn cứ trên khai sinh), có nguyện vọng học tiếng Hoa với điều kiện có hộ khẩu thường trú tại quận Ninh Kiều.

          2/ Địa bàn tuyển sinh:

              + THCS Đoàn Thị Điểm: Xét tuyển số HS có hộ khẩu thường trú tại phường An Cư, An Hội; xét tuyển 2 lớp tiếng Pháp (70 học sinh) và tổ chức thi tuyển chọn 2 lớp (90 học sinh) đối với HS có hộ khẩu thường trú tại quận Ninh Kiều;

              + THCS Chu Văn An: Xét tuyển số HS có hộ khẩu thường trú tại phường Tân An; xét tuyển 1 lớp tiếng Hoa (40 học sinh) và tổ chức thi tuyển chọn 3 lớp (135 học sinh) đối với HS có hộ khẩu thường trú tại quận Ninh Kiều;

              +  THCS Lương Thế Vinh: Xét tuyển số HS có hộ khẩu thường trú tại phường Hưng Lợi; khu vực 3, 4, 8 (Khu tập thể Hậu cần QK.9) phường Xuân Khánh; xét tuyển 1 lớp tiếng Pháp (35 học sinh) và tổ chức thi tuyển chọn 2 lớp (90 học sinh) đối với HS có hộ khẩu thường trú tại quận Ninh Kiều;       

             + THCS An Lạc: Thu nhận số HS cư trú tại phường An Lạc, khu vực 1, 2 phường Xuân Khánh (kể cả thường trú và tạm trú) và HS tạm trú ở phường Tân An, An Hội, An Cư.

             + THCS Trần Hưng Đạo: Thu nhận HS có hộ khẩu tại phường An Phú, khu vực 5 phườngXuânKhánh (kể cả thường trú và tạm trú)

             + THCS Huỳnh Thúc Kháng: Thu nhận HS có hộ khẩu tại phường An Nghiệp, khu vực 6, 7  phường Xuân Khánh và khu vực 5 phường An Hòa (kể cả thường trú và tạm trú)

             + THCS An Hoà 1: Thu nhận số HS có hộ khẩu ở khu vực 4, 5 và một phần khu vực 1 (từ hẻm 140 Nguyễn Văn Cừ đến cuối khu vực 1) phường An Hòa và số học sinh ở KV 1, 2 phường An Khánh (kể cả thường trú và tạm trú)

             + THCS An Hoà 2: Thu nhận HS có hộ khẩu ở khu vực 2, một phần  khu vực 1 (từ hẻm 140 Nguyễn Văn Cừ đến đầu đường Nguyễn Văn Cừ) phường An Hòa và học sinh có hộ khẩu phường Cái Khế (kể cả thường trú và tạm trú, theo điều kiện CSVC của trường)

             + THCSThớiBình: Thu nhận số học sinh có hộ khẩu tại phườngThớiBình và khu vực 3 phường An Hoà (kể cả thường trú và tạm trú).

             + THCS Trần Ngọc Quế: Thu nhận số HS có hộ khẩu tại phường An Bình, các khu vực còn lại của phường An Khánh (kể cả thường trú và tạm trú) và số học sinh tạm trú ở phường Hưng Lợi.

        Lưu ý: Địa bàn tuyển sinh vào lớp 6 tiếng Pháp, tiếng Hoa qui định như sau:

            - Trường THCS Đoàn Thị Điểm: xét tuyển học sinh vào lớp tiếng Pháp đối với HS có hộ khẩu thường trú tại các phường An Cư, An Hội, Tân An, An Hòa, Thới Bình, Cái Khế (thuộc quận Ninh Kiều) và quận Bình Thủy;

          - Trường THCS Lương Thế Vinh: xét tuyển học sinh vào lớp tiếng Pháp khi HS có hộ khẩu thường trú tại các phường Hưng Lợi, An Lạc, An Nghiệp, An Phú, Xuân Khánh, An Bình, An Khánh (thuộc quận Ninh Kiều) và huyện Phong Điền.

              Riêng đối với học sinh thuộc phường Hưng Phú, nếu gần trường THCS Lương Thế Vinh hơn THCS Lê Bình có thể tham gia dự tuyển vào nơi gần hơn.

             Học sinh lớp 5 đạt điểm trung bình cộng cả năm môn Toán và môn tiếng Việt từ 8 điểm trở lên, có điểm bình quân công cả năm các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6/10 trở lên, được xét chuyển thẳng vào lớp 6 tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp;

           - Trường THCS Chu Văn An: xét tuyển học sinh vào lớp tiếng Hoa đối với học sinh có hộ khẩu thường trú tại quậnNinhKiều, có cha hoặc mẹ là người Hoa (căn cứ vào khai sinh).             

          3/ Điều kiện dự tuyển:

              - Tuổi dự tuyển của người học vào lớp sáu THCS: từ 11 đến 13 tuổi (sinh năm 2001, 2000, 1999).

              - Các trường hợp sau đây được vào cấp học ở tuổi cao hơn tuổi quy định (Quyết định số 24/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo):

                 + Được cao hơn 1 tuổi với người học là nữ, người học từ nước ngoài về nước;

         + Được cao hơn 2 tuổi với người học là người dân tộc thiểu số, người học ở vùng kinh tế–xã hội khó khăn, người học bị khuyết tật, tàn tật, kém phát triển thể lực và trí tuệ, người học mồ côi không nơi nương tựa, người học trong diện hộ đói nghèo theo quy định của nhà nước.

        Nếu thuộc nhiều trường hợp quy định tại 2 điểm nêu trên chỉ được áp dụng 1 quy định cho 1 trong các trường hợp đó.

              - Đã hoàn thành chương trình cấp Tiểu học.      

              - Phải có giấy khai sinh; hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trong địa bàn qui định.

              - Học sinh xét tuyển thẳng vào lớp 6 tiếng Pháp: Học sinh lớp 5 đạt điểm trung bình công cả năm môn Toán và môn Tiếng Việt từ 8 trở lên, có điểm bình quân cộng cả năm các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6/10 trở lên

          4/ Hồ sơ dự tuyển:

              - Học bạ cấp Tiểu học (riêng học sinh xét tuyển vào lớp 6 tiếng Pháp có thêm học bạ Tiểu học chương trình song ngữ Việt-Pháp)

              - Đơn xin dự tuyển, dự thi (theomẫu thống nhất do Sở GD&ĐT phát hành);

              - Bản sao khai sinh và bản sao hộ khẩu hợp lệ (thị thực không quá 6 tháng)

              - Giấy xác nhận hoàn thành chương trình cấp Tiểu học;

              - Giấy chứng nhận, thẻ, bằng…để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích…

          5/ Chế độ công điểm ưu tiên, khuyến khích:

              a) Cộng điểm ưu tiên:

          - Được cộng thêm 3 điểm nếu có cha (hoặc mẹ) là liệt sĩ, là thương binh nặng, bệnh binh nặng (có tỉ lệ thương tật từ 81% trở lên).

         - Được cộng thêm 2 điểm, nếu:

               + Có cha (hoặc mẹ) là thương binh, bệnh binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh các hạng còn lại;

               + Có cha (hoặc mẹ) là anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang.

        - Được cộng thêm 1 điểm, nếu có cha (hoặc mẹ) là người dân tộc thiểu số ViệtNam.

              b) Cộng điểm khuyến khích:

                  Những học sinh đạt giải cá nhân trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp Quốc gia ở lớp cuối cấp; hoặc đạt giải cấp Thành phố trở lên về thi vẽ, viết thư quốc tế UPU, thi tuyên truyền giới thiệu sách, tin học trẻ, văn nghệ, thể thao, Văn hay chữ tốt, nghề phổ thông, HSG tiếng Anh qua Internet, HSG giải Toán qua Internet …trong năm học cuối cấp do ngành GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức thì được cộng các mức điểm khuyến khích như sau :

                  + Cộng 2 điểm nếu đạt giải trong các kỳ thi do Bộ GD&ĐT tổ chức, hoặc các kỳ thi giữa các nước trong Khu vực và thi Quốc tế; đạt giải Nhất (huy chương Vàng) trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi văn nghệ, thể thao…do Sở GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ngành cấp Thành phố tổ chức.

                  + Cộng 1,5 điểm nếu đạt giải Nhì cấp Thành phố (huy chương Bạc) trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi văn nghệ, thể thao…do Sở GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ngành cấp Thành phố tổ chức;

                  + Cộng 1 điểm nếu đạt giải Ba cấp Thành phố (huy chương Đồng) trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi văn nghệ, thể thao…do Sở GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ngành cấp Thành phố tổ chức;         

           Lưu ý:

                - Đối với hình thức xét tuyển: Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 4 điểm.

               - Đối với hình thức thi tuyển: Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 5 điểm.

          6/ Thời gian tuyển sinh:

               6.1 Xét tuyển lớp 6 tiếng Pháp:

                       - Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày 06/6/2012 đến ngày 24/6//2012;

                       -Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt kết quảtừ11/7/2012, báo về Sở Giáo dục và Đào tạotrước ngày 15/7/2012. Công bố kết quả 18/7/2012.

     6.2 Thi tuyển các lớp phổ thông:         

                - Phát hành hồ sơ thi tuyển lớp 6 tại 3 trường THCS: Đoàn Thị Điểm, Chu Văn An, Lương Thế Vinh từ ngày 06/6/2012 đến hết ngày 18/6/2012. Hồ sơ thi tuyển có thể nộp bản sao hoặc bản photo nhưng phải có thị thực sao y của cơ quan thẩm quyền hoặc Hiệu trưởng trường Tiểu học.

      - Các trường có tổ chức thi tuyển báo cáo về Phòng GD&ĐT số thí sinh đăng ký dự thi, dự kiến số phòng thi; công văn đề nghị thành lập Hội đồng coi thi… hạn chót ngày 20/6/2012. Đồng thời, chuẩn bị các hồ sơ của Hội đồng coi thi như: Bảng ghi tên - ghi điểm, các loại biên bản, phiếu dự thi…

                -  Ngày thi: thứ Tư 27/6/2012 (Sáng + Chiều)

      -Công bố danh sách trúng tuyển: 09/7/2012 tại trường tổ chức thi.

      -  Nhận đơn phúc khảo: từ 10/7/2012 đến 12/7/2012.

      -  Công bố kết quả phúc khảo: 17/7/2012.

      -Hạn chót để nộp hồ sơ bản chính: Đợt chính thức: đến hết ngày 14/7/2012;  Đợt phúc khảo: đến hết ngày 20/7/2012.

     6.3 Xét tuyển các lớp phổ thông:

                     - Phát hành và thu hồ sơ xét tuyển từ ngày 02/7/2012 đến hết ngày 20/7/2012;

                     - Hội đồng tuyển sinh của trường xét từ ngày 21/7/2012:lập danh sách xét tuyển riêng theo từng loại đối tượng (trong phường, ngoài phường… theo địa bàn được phân công; mỗi loại danh sách 03 bản) gởi về Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt từ ngày 25/7/2012 đến 27/7/2012 (mẫu như năm qua);

                     -Tất cả các trường THCS đồng loạt  công bố kết quả tuyển sinh ngày 01/8/2012.

 

D- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

           1/ Phòng GD&ĐT đề nghị UBND quận Ninh Kiều thành lập Ban Chỉ đạo xét hoàn thành chương trình cấp TH, tốt nghiệp THCS năm học 2011–2012 và tuyển sinh năm học 2012–2013; phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh bậc học mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2012–2013;

           2/ Các trường đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh, trình Trưởng phòng GD&ĐT ra quyết định. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT và sát hợp với tình hình địa phương (Tham khảo thêm QĐ số 12/2006/QĐ-BGDĐT và QĐ 24/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

           3/ Kế hoạch tuyển sinh của từng trường phải được UBND địa phương nơi trường tọa lạc có ý kiến và Trưởng phòng GD&ĐT phê duyệt. Kế hoạch tuyển sinh của từng trường phải được thông báo rộng rãi qua việc niêm yết tại khu vực dân cư, UBND phường, bảng thông báo và website của trường (nếu có), mạng truyền thanh địa phương…

          4/ Ban giám hiệu các trường có trách nhiệm tổ chức điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi, tham mưu với UBND phường gởi giấy báo nhập học cho trẻ 5 tuổi (lớp mầm ở mẫu giáo), trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và HS được công nhận "Đã hoàn thành chương trình cấp Tiểu học" vào lớp 6.

           5/ Học sinh đăng ký xét tuyển: không phải nộp phí, chỉ trả tiềm mua hồ sơ (2.000đ); riêng đối với tuyển sinh lớp 1 tiếng Pháp nộp 10.000đ/hồ sơ. Dự thi tuyển vào lớp 6: không phải nộp lệ phí, chỉ mua hồ sơ tuyển sinh.

           6/ Các trường tổ chức phát hành đơn, thu nhận và trả hồ sơ một cách hợp lý, không gây phiền hà, phức tạp cho PHHS.

               Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2012–2013 trên địa bàn quận, đề nghị Ban Giám hiệu các trường cần ý thức đầy đủ tầm quan trọng và xem đây là công tác trọng tâm của toàn ngành; từ đó đầu tư nghiên cứu thật kỹ để tổ chức triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã phổ biến. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cần phản ảnh kịp thời vềPhòngGiáodục và Đào tạo để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

-SởGD&ĐT TP/CT;

- Ban TG QỦ, HĐND, UBND Q.NK;

           "để báo cáo"                                                                                        (đã ký)

- ĐàiTruyềnThanhQ.NK;

           "để phổ biến"                                                                          

- Các trường trực thuộc                                                                       Trần Văn Thiếu

          "để thực hiện".                                                    

- Lưu:  NV 3 cấp học, HCTH, VP./.      


Nhắn tin cho tác giả
Đỗ Thanh Dương @ 14:26 05/06/2012
Số lượt xem: 1210
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Liên kết các trang của Sở GD và Phòng GD

500 thành ngữ tiếng Anh

CẢNH ĐẸP VIỆT NAM

Trắc nghiệm nghề nghiệp

Những nhân vật nổi tiếng thế giới

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

Thư giãn ngày hè

Thư giãn ngày hè - Phần hướng dẫn

Trò chơi ô chữ